Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σεβαστοί μου γέροντες καί γερόντισσες, ἀγαπητοί πατέρες καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σᾶς ἀπευθύνω αὐτόν τόν ἔνθερμον χαιρετισμό ἐκ μέρους τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού ἔχουν διακόψει τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστές, καί σᾶς μεταφέρουμε τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας ἀπό τό περιβόλι της, καθώς καί τίς εὐλογίες τῶν γερόντων μας.

Εὐχαριστία ἀναπέμπομεν εἰς τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστόν, πού βρισκόμαστε ἀνάμεσά σας, πού ἀγωνιζόμαστε ἐνωμένοι στὸν καλὸν τοῦτον ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ἐπιβολῆς τῆς Νέας τάξης πραγμάτων καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νά γνωρίζετε ὅτι οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες θά εἶναι δίπλα στόν Ρουμανικό Λαό καί στούς πατέρες πού διώκονται καί ἀγωνίζονται γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Καί αὐτό ἄλλωστε τό ἀποδεικνύουμε γιά μία ἀκόμα φορά μέ τήν παρουσία μας σήμερα.

Ὠς Ἀγιορεῖτες μοναχοί, βλέποντας αὐτήν τήν προδοσία τῆς Πίστεώς μας, πού διενεργείται ἐδῶ καί δεκαετίες, καί ἰδιαιτέρως αὐτήν πού ἔγινε στήν Κρήτη μέ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, δέν ἀνεχόμαστε νά μένουμε ἄπρακτοι καί ἀπαθεῖς. Γιά αὐτόν τόν λόγο συντασσόμαστε μέ ὄλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ὅπου ἀγωνίζονται ἐνάντια στήν Νέα τάξη πραγμάτων καί τήν πανθρησκεία τοῦ ἀντιχρίστου, σέ αὐτόν τόν ἱερόν ἀγώνα, ὅπου εὐχή ὄλων μας εἶναι νά γενικευθεῖ σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς ὅπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι. Ὁ Κύριός μας Ἰησούς Χριστός καί οἱ Ἅγιοί μας, ἀπαιτοῦν ἀπό ἐμᾶς, σήμερα πού προδίδετε ἡ Πίστη μας, νά σταθούμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων τους καί νά ἐπιδείξουμε ὀμολογιακό καί μαρτυρικό φρόνημα, ἀνάλογο τῆς θυσίας τους.

Σήμερα εἴμεθα ἐδώ ἐνωμένοι, μέ μία ψυχή καί μία φωνή, γιά νά διακηρύξουμε ὅτι θά ἀγωνισθοῦμε μέ ὄλες μας τίς δυνάμεις μέχρις ἐσχάτων καί δέν θά ἐπιτρέψουμε στούς ἐχθρούς τού Χριστοῦ νά διαστρέψουν τά δόγματα τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, ἀκόμα καί ἀν αὐτό τό ἐπισφραγίσουμε μέ τό αἴμα μας. Δέν θά ἐπιτρέψουμε νά καταπατούνται οἱ Ἱεροί Κανόνες πού παραλάβαμε ἀπό τούς πλήρης Χάριτος Ἁγίου Πνεύματος Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά αὐτόν τόν λόγο ἔχουμε ἤδη διακόψει κάθε ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς οἱκουμενιστές καί αὐτούς πού δέχονται τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη, γιά νά μήν μολύνουμε τήν ἀμώμητω πίστη μας μέ τίς διδασκαλίες τοῦ σατανᾶ.

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ ὄχι γιά νά μείνουμε στά λόγια καί νά περάσουμε τήν ὤρα μας. Βρισκόμαστε ἐδώ γιά νά ζητήσουμε ἤ μάλλον νά ἀπαιτήσουμε ἀπό τούς Ἐπισκόπους μας τά ἐξῆς:

1) Σύγκληση Ὀρθοδόξου Συνόδου γιά νά καταδικάσει τόν Οἰκουμενισμό ὡς παναίρεση, καί τούς πρωτεργάτες του, τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τούς σύν αὐτῷ, καθῶς καί αὐτούς πού δέχονται τήν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη καί ἐμμένουν στίς αἱρετικές τους ἀπόψεις.

2) Νά καταδικάσει τό Π.Σ.Ε. ἤ μάλλον αἱρέσεων, καί νά κηρύξει ἀντίθετα μέ αὐτό ὅτι δηλαδή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί ὅτι μόνον μέσα σέ αὐτήν ἐπιτυγχάνετε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

3) Ὅτι ὄλες οἱ Θρησκείες εἶναι κατασκευάσματα τοῦ σατανά καί ὁδηγοῦν μέ ἀκρίβια στή ἀπώλεια τῶν ψυχῶν.

4) Νά καταδικάσουν διά μίαν ἀκόμη φορά τόν Παπισμό ὡς αἵρεση καί τόν Μασωνισμό ὡς ἑωσφορική ὀργάνωση.

5) Νά ἐπαναφέρει τό παλαιόν ἑορτολόγιον καί τήν κατάσταση εἰς τήν Ἐκκλησία πρίν τό 1924, μέ τό σχίσμα πού ἐδημιούργησε τό πατριαρχείον Κων/πόλεως καί ὁ μασώνος Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ἔτσι ὥστε ὄλοι οἱ Ὀρθόδοξοι παλαιοῦ καί νέου ἀπό κοινοῦ νά συμπορευθοῦμε στήν ἀντιμετώπιση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τής Νέας Τάξης Πραγμάτων τοῦ Ἀντιχρίστου πού προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν.

6) Νά πάρει θέσει ἔναντι στίς σατανικές κάρτες-ταυτότητες μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666 πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν στούς χριστιανούς.

Ἄν οἱ ἐπίσκοποί μας δέν δεχθούν αὐτές τίς ἀποφάσεις τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τότε ἐμεῖς δέν θά τούς ἀκολουθήσουμε καί θά παραμείνουμε στήν διακοπή ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας μέ αὐτούς, ἑώς ὅτου ὀρθοτομήσουν τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί κηρύξουν τήν ἀλήθεια ὄχι μόνον στούς Ὀρθοδόξους ἀλλά καί σέ ὄλους τούς ἀνθρώπους. Δέν θά ξαναπάμε στούς ναούς τῶν Οἰκουμενιστῶν ἄν δέν Ὀρθοτομήσουν τόν λόγον τῆς ἀληθείας καί καταδικάσουν αὐτά πού ὁ λαός καταδικάζει.

Ὁ Θεός μᾶς δίνει μία μοναδική εὐκαιρία, ζώντας σέ αὐτήν τήν ἐποχή τῆς ἀποστασίας, νά τόν ὀμολογήσουμε, καί ἔτσι νά κερδίσουμε τόν παράδεισο, καί νά σβήσουμε τίς πολλές μας ἀμαρτίες. Ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας, τόν παρακαλούμε νά μάς δώσει τή δύναμη νά τόν ὀμολογούμε, καί ἀν χρειαστεί, νά μαρτυρήσουμε γιά τήν ἀγάπη του καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Τό ὁποίο εἴναι ἡ μεγαλύτερη εὐλογία πού μπορεῖ νά βιώσει ὁ Χριστιανός.

Εὐχή καί προσδοκία ὄλων μας, εἴναι νά γενικευθεῖ ὁ ἀγώνας, καί σύσσωμη ἡ Ἐκκλησία, κλήρος καί λαός, νά ἀντισταθούμε στήν νέα τάξη πραγμάτων ὅπου θέλει νά ἀφανίσει τήν πίστη μας, καί νά ἐγκαινιάσει τήν βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου.

Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή καί τὴν ἀγάπη σας καί εὔχομαι ὁλοψύχως ἡ Χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος νά μᾶς ἐνισχύει νά φέρουμε ὄλοι εἰς πέρας αὐτό τό δύσκολο ἔργο καί ἀγώνα ὑπέρ τῆς Πίστεως, πού ἤδη ἔχει ξεκινήσει ἐδώ καί καιρό. Εἴ ὅ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν. Εὐχαριστῶ.

Προηγούμενο άρθροΣύναξις Ὀρθοδόξων Κρητῶν.
Επόμενο άρθροΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ