Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης πρὸς πάντας ὑμᾶς, χάριν τῆς Ἀληθείας καὶ πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν, δι΄ὀλίγον ἀκούσατε ἡμῶν· λόγον συντετμημένον.

Ἀσφαλῶς καὶ γνωρίζουμε τὴν πολλαπλὴν καὶ πολύπλευρα ἐξυπηρετικὴν καὶ ἄρα εὐεργετικὴν καλὴν χρῆσιν τῆς νέας ἡλεκτρονικῆς τεχνολογίας, δὲν ἀρνούμεθα τὴν καλὴν καὶ χρηστὴν καὶ ἄρα κατὰ Θεὸν χρῆσίν της.

Ἀρνούμεθα τὴν παράβαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἴμεθα Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, λατρεύουμε τὸν Ἕναν Ἀληθινὸν Θεόν, τὴν Ἁγίαν Τριάδα ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, τὸν φανερωθέντα ἐν προσώπῳ τοῦ δι΄ἡμᾶς κατ΄εὐδοκίαν Πατρὸς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ λῆψις ταυτοτικῶν ἤ ἐν γένει κρατικῶν ἐγγράφων φερόντων τὸν εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ῥητῶς ὰναφερόμενον δυσώνυμον συμβολικὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος τοῦ διαβόλου, ἐν προσώπῳ τοῦ ἀνθρώπου-κυβερνήτη-ἀντιχρίστου καὶ τῶν προδρόμων αὐτοῦ, τοῦ προφητικῶς εἰς ἡμᾶς ἀποκαλυφθέντος (Ἀποκ. Ἰωάννου Ιγ’ 15-18), ἤτοι τὸν συμβολικὸν ἀριθμὸν τοῦ ἐκ συμψηφισμοῦ ἀθροίσματος χξςʹ(666) ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἀποτελεῖ συνεγείρει αὐτόχρημα παραβίαση τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, συνεπιφέροντα κατὰ θείαν ἑτυμηγορίαν καὶ δικαίαν δικαιοσύνην ποινὴν ἐσχάτης κολάσεως (Ἀποκ. Ἰωάννου Ιδ’ 9-11).  Ὠς γέγραπται:

         (Α) «καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξςʹ.» (Ἀποκ. Ιγ’ 15-18)

          (Β) «εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ(Ἀποκ. Ιδ’ 9-11)

Ἐμεῖς κατανοοῦμε καὶ πιστεύουμε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διότι ἀγαποῦμε τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἄνω πᾶσης ὑπάρξεως καὶ ἀξίας· γιατί; διότι τὸ ἀξίζει καθ΄ὑπερβολήν, τοῦ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ λατρευτικὴ προσκύνησις· ἐπελάθετο γὰρ θεότητος αὐτοῦ κενώσας ἑαυτὸν μορφὴν δούλου λαβὼν δι΄ἡμᾶς καὶ Σταυροῦ κατεφρόνησεν αἰσχύνης δι΄ ἀγάπην ἡμετέραν, Θεὸς ὤν ἀνενδεής, πῶς οὖν ἡμεῖς ἄνθρωποι ἐνδεεῖς, τοσαύτης ἐπιληθόμεθα ἀγάπης; τὰ τῆς ἀγάπης αἵματα μυριάδων μαρτύρων, ἐν καιρῷ αὐτῶν, ὡς ἔμπυρος ποταμὸς δημίους διώκτας συγκλύσουσιν ἀποτόμως, ὅτε συνειδήσεις ἀθρόως διεγερθῶσιν. Μακάριος ὁ ταῦτα μὴ ἀγνοῶν.

Ὁ Θεὸς ῥητῶς λέγει εἰς ἡμᾶς, «μὴ λάβετε εἰς ἑαυτοὺς τὰ σύμβολα καὶ τὴν σφραγίδα (666) τοῦ διαβόλου· τὸ ἑμὸν ἱεράτευμα ὁ ἑμὸς κλῆρος καὶ λαὸς σεῖς ἔχετε τὴν σφραγίδαν τὴν ἑμήν, μὴ ἐπιθέσητε ἐπ’ αὐτῆς τὴν σφραγίδα τοῦ ἀνόμου διαβόλου»· τούτου ἕνεκεν, διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπην πίστιν καὶ ὑπακοὴν καὶ ὄχι ἕνεκα πολιτειακῆς ἀπειθείας, ἀρνούμεθα τὰ ἐσφραγισμένα ἔγγραφα μὲ τὸν δυσώνυμον ἀριθμὸν 666, πολὺ μᾶλλον, τὴν σφράγισιν εἰς τὸ σῶμα ἡμῶν.

Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι γὰρ πάντες ἐσμὲν, κοινὴν παιδείαν ἔχοντες· ἐὰν Λακεδαίμονες ὑπὲρ ἐπιγείου πατρίδος δι΄ἐντολὴν πατέρων θνήσκουσι ὡς ποτὲ Λεωνίδας, «τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι», καὶ ἀξίως γεραίρονται ἀφ΄ὑμῶν, διατὶ ἀθυμεῖτε ἄν χριστιανοὶ ὑπέρ Χριστοῦ καὶ πατρίδος αἰωνίου μαρτυρικῶς ἀμύνονται καὶ καταγελᾶτε αὐτῶν; Ἀγνοεῖτε ὅτι Χριστὸς Ἀνέστη; Ἀγνοεῖτε ἀνάστασιν νεκρῶν;

Χαριέντως, λέγετε ὅτι· «εἶναι μία χούφτα ἄνθρωποι», ἤτοι ὀλίγοι· ναὶ, ἀλλὰ εἴτε ὀλίγοι εἴτε πολλοί, εἶναι ἄνθρωποι, διατὶ εἰς Καιάδαν αὐτοὺς ἀποστέλλετε.

Καθότι, τὶ ἄλλο σημαίνει τὸ λέγειν· ἐὰν λάβετε τὸν ἀριθμὸν τάδε π.χ. ΑΜΚΑ, ΕΚΑΜ, (μέ ἤ χωρὶς τὸν 666) δύνασθε νὰ ἔχετε ἐργασίαν, ἀσφάλειαν, νοσοκομειακὴν περίθαλψιν, σύνταξιν, καίτοι εἶναι δεδουλευμένα, ἄλλως Οὔ. Ἐὰν λάβετε τὴν τάδε κάρτα ἢ τὴν ταυτότητα τάδε, δύνασθε νὰ ἔχετε τραπεζικές ἤ κρατικὲς συναλλαγές, ἄλλως Οὔ. Τοῦτο θεωρεῖτε Δημοκρατίας καρπόν, ὑπὲρ τῆς ὁποίας τοσοῦτον ἁβρύνεσθε.

Ἐλευθερίαν καὶ Δημοκρατίαν καταλύοντες, προστασίαν  ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ πολίτη ἐπικαλεῖσθαι, οὐ γὰρ νοεῖται Δημοκρατία ἄνευ Πολιτειακῆς καὶ Κοινωνικῆς Δικαιοσύνης, καὶ σεβασμοῦ τῆς ἔννομης μειοψηφίας.

Βέβαια λέγετε ὅτι οὕτως λειτουργεῖ ὁ σύγχρονος κόσμος, μὲ ὑπολογιστὲς, τσὶπ, συσκευὲς λέϊζερ, τὶ νὰ κάνωμε; νὰ μείνωμε εἰς τὸν μεσαίωνα ἐπειδὴ τὸ θέλουν μία χοῦφτα «γραφικοί» ἄνθρωποι; Καλὰ, ἐὰν ὡς λέγετε εἶναι μιὰ χοῦφτα ἄνθρωποι, σήμερα εἰς τὴν ἀπέραντον μνημονικὴν καὶ ἀρχειοθετικὴν ὑπολογιστικὴν δύναμιν τῶν Computers, μὲ τὰ τόσα TeraByte καὶ τὰ τόσα GigaHertz, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταχωρηθοῦν μιὰ χοῦφτα ἄνθρωποι καὶ νὰ τύχουν ἐξαιρέσεως τοῦ κανόνος, μὲ ἄλλην νομοθετικήν ρύθμισιν, διὰ συγκεκριμμένους καὶ ἀποδε-δειγμένους λόγους συνειδήσεως, ἔστω μὲ κάποια πρόσθετη εὔλογη οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση; Κύριοι, ἄραγε, αὐτὸ δέν εἶναι τεχνολογικὰ ἐφικτὸν, σήμερα!

Ἰδοῦ, τὰ λόγια τῆς προφητείας: «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου(2)τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ(1)».

Αὐτὸ εἶναι τό πρῶτον σκάνδαλον:   τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ(1) – ‘’666’’.

Ὅ,τι ἀκριβῶς καὶ σεῖς λέγετε: ‘’ἐὰν δὲν πάρετε αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετε τραπεζικὲς συναλλαγὲς, δὲν… δὲν…’’. Βλέπετε!  ὅ,τι λέει ἡ προφητεία. Γιατὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ βάλλετε τὸν 666, ὁ 999, δὲν λειτουργεῖ στὸν Barcode.? Κύριοι, ὑπάρχει καὶ δεύτερον σκάνδαλον.

Θὰ εἰπήτε, μήτι δὲν εἶχαν καὶ πρότερον οἱ ταυτότητες ὡς καὶ τώρα αὔξοντες ἀριθμούς; Ναὶ ἀλλὰ τώρα ὁ ἀριθμὸς δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς αὔξων, εἶναι αὐτόχρημα ὀνοματοδοτικός, σὲ ὀνομάζει. Ὅπου δὲ ὀνοματοδοσία, ἐκεῖ Κυριότης, ἐκεῖ καὶ ‘’βάπτισμα’’, οἱ Κύριοι ὀνοματοδοτοῦν τοὺς δούλους αὐτῶν. Εἶναι σφράγισμα δουλικόν, πολὺ δὲ περισσότερον ὅταν φέρει καὶ τὸ ὄνομα τοῦ κυριὰρχου-666. Φέρει δὲ ὁ ΑΜΚΑ καὶ ὁ ΕΚΑΜ ὡς πρῶτον συνθετικὸν τὴν ἡμερομηνίαν γεννήσεως, οὔτως ὥστε νὰ καταστῇ χρονικὰ ἀπόλυτα μοναδιαῖος, νὰ τὸν πάρεις μαζί  σου στὸν τάφο, οὐδεὶς ἕτερος πώποτε δὲν θὰ ἔχει τὸν ἴδιο ἀριθμό. Καταλάβατε, εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου(2) πού σοῦ προσδίδει ἐσένα, π.χ. 010116201403  δηλαδὴ: Ἡμερ. Γεν: 01/01/2016 Ἀθὴνα (201) δημοτολόγιο Μαρουσίου (403) σὲ ‘’βαπτίζει’’ δηλαδὴ τὸ θηρίον, σὲ ἐπιγράφει δοῦλον δικό του.

Συνολικὰ:  0 6 010116 6 201403 6  (φυσικὰ,σὲ Barcode γραφὴ-χαρακιὲς->χάραγμα)

Τὸ 0 στὴν ἔναρξη δηλώνει τὸν αἰῶνα. Τὸ ἄνωθι εἶναι ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα.

Σ΄αὐτὴν τὴν δουλικὴν ‘βαπτισματικὴ’ πολιτογράφησιν πνευματικῶς ἐσωκλείεται ἡ προσκύνησις πρὸς τὸν Σατανᾶ, πνεῦμα γὰρ ἐστί· καθὼς εἰς τὸν πάλαι ποτὲ ‘’Καίσαρα’’ ἤ Ναβουχοδονόσορα ὡς ἱστορικὸν τύπον. Κύριοι, ἀντιλαμβάνεσθε, ὁποίαν δόξαν Δημοκρατίας ἐπικαλεῖσθαι!

Ἄν εἴπητε ὅτι εἰς τήν Δημοκρατίαν ἡ πλειοψηφία ἀποφασίζει· ναὶ ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία δικαιοῦται νὰ νομοθετῇ Συνταγματικῶς καὶ Νομοκανικῶς, τὸ Ἑλληνικὸν Δημοκρατικὸν πολίτευμα καὶ κάθε δημοκρατικὸν Χριστιανικὸν πολίτευμα ἔχει Σύνταγμα ποὺ ὁρίζει πίστιν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, καὶ ἄρα στὸ Εὐαγγέλιον. Ἄν εἴπητε ὅτι τοῦτό ἐστιν ὅρος θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως ἑκάστου· ναὶ, ἀλλὰ τότε διατὶ ὑμεῖς παραβιάζετε τὴν ἡμετέραν χριστιανικὴν συνείδησιν ἥν καὶ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα πρωτίστως προασπίζει;

Θὰ εἰπεῖτε, ἐν τέλει:    εἶναι euro-ἐντολὴ!  τὶ νὰ κάνουμε;

Ἔ! ἐμεῖς λέμε:    εἶναι Θεοῦ ἐντολὴ.  Αὐτὴν νὰ κάνουμε.

«Εἰ δίκαιόν ἐστιν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε».

Κύριοι, δέν ἀρνούμεθα ὑμᾶς, μὴ γένοιτο· ἀρνούμεθα μόνον ὅ,τι ὁδηγεῖ σὲ παράβασιν τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, διότι ὑπακούομεν εἰς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν καὶ Πατέρα ἡμῶν. Καθὼς πάλαι ποτὲ ἡ προπατορικὴ παρακοὴ ἐξέβαλεν τοῦ Παραδείσου ἡμᾶς οὔτω καὶ νῦν ἡ παρακοὴ στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ: «μὴν λάβετε τὸ 666-χάραγμα» χωρίζει ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ, μᾶς τὸ εἶπε ῥητῶς ὁ Θεὸς· Ἀποκ. Ιδ’ 9-11.

Μὴν βάζετε τοίνυν τὸν δυσώνυμο αὐτὸν ἀριθμὸν 666 εἰς τὰ ἔγγραφα τοῦ κράτους, ἡ λῆψις τῶν ὁποίων προοδευτικὰ ὁδηγεῖ τελικὰ εἰς ἄρνησιν Χριστοῦ.

Ἀσφαλῶς καὶ οἴδαμεν ὅτι αὐτὸ εἶναι καὶ ὁ στόχος τῆς μεγάλης στοᾶς. Δὲν θὰ τὰ παραλάβουμε. Ἔρρωσθε.

Ὅσοι πιστοὶ, ἄς κρίνῃ κατὰ συνείδησιν ἕκαστος, δι΄ ἑαυτόν, τὸ ὅριον τῆς κόκκινης γραμμῆς. Οἱ Ἅγιοι πατέρες ὁριοθετοῦν ὡς κόκκινη γραμμὴ τὴν λῆψιν ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, ὅπως καὶ ἐὰν ὀνομάζεται, κάρτα πολίτη ἤ κάρτα τάδε ἤ ἄλλως.

Δὲν ὑποκρινόμεθα τὰ τῶν Ἁγίων, μὴ γένοιτο. Θαυμάζουμε καὶ ἀγαπῶμεν αὐτούς, δι΄Ἐκεῖνον ὅν αὐτοὶ ἀγάπησαν ἀληθινά. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὅταν ἦλθον οἱ ἀπεσταλμένοι δήμιοι εἰς τὴν φυλακὴν διὰ νὰ τὸν φονεύσουν, ἰδὼν αὐτοὺς ἐρχομένους διὰ νὰ ἀκοντίσωσιν αὐτόν, ἄνοιξε εἰς πλάτος σταυροειδῶς τὰς χεῖρας προτείνων τὸ στέρνον ἵνα τὸ δόρυ εὕρῃ τὴν καρδίαν του μὲσον, πλεῖον οὖσαν τετρωμένην διὰ τὸν ἑαυτῆς ἠγαπημένον Χριστόν. Ἰδοῦ διατὶ ἀγαπᾶμε τοὺς Ἁγίους, ἰδοῦ διατὶ ἐθαυμάσθωσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς· τὸν τάφον! μῦρον ἐκβλύζοντα ἀσταμάτητα ἐπί 1700 ἔτη· ἐκβλύζουν μῦρον οἱ πέτρες; λογίζεσθε διὰ νεκρὸν τὸν Ἅγιον Δημήτριον; Πόσον ἄραγε θά θαυμαστώσει αὐτόν καὶ πάντας τοὺς Ἁγίους του εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν;Μακάριοι οἱ ἔχοντες Ὀρθόδοξον καὶ ζῶσαν πίστιν Χριστοῦ.

Δὲν στιγματίζουμε οὐδένα, δὲν κρίνουμε ουδένα· πίστεως ἕνεκεν καὶ ἀληθείας· εἰς δόξαν Θεοῦ, δι΄ἀγάπην Χριστοῦ, καὶ ὑμῶν·

Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

Προηγούμενο άρθροΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ- ΑΘΩ
Επόμενο άρθροΚΡΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΜΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ (ΨΕΥΔΟ)ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ»