Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Τά δύο σημαντικότερα θέματα πού προβληματίζουν καί ἀπασχολούν σήμερα τούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἶναι ἡ ἐπιβολή τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή της κατά τούς ἁγίους πατέρες, καί ἡ παραλαβή τῆς περιβόητης Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ὡς Ἁγιορείτες Μοναχοί, βλέποντες τήν ἀπραξία τῶν ἐντεταλμένων νά ἐνεργήσουν τά δέοντα εἰς ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί φύλαξιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μέ τίς εὐλογίες τῶν γερόντων μας, ἀλλά καί κατά τήν μοναχική μας συνείδηση καί ὑποχρέωση, ξεκινήσαμε καθηκόντως ἕναν ἱερόν ἀγώνα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἐν γένει κατά τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων πού θέλει νά καταλύση τήν Ὀρθόδοξή μας πίστη καί κατά συνέπεια τήν Ἁγιοπατερική μας παράδοση. Οἱ Ἠγούμενοι καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού καθηκόντως ἔπρεπε νά ἠγούνται αὐτοῦ τοῦ ἀγώνως καί νά προβαίνουν σέ δυναμικές ἐνέργειες ἔναντι τῆς ἐτοιμαζομένης πανθρησκείας τοῦ ἀντιχρίστου, πράττουν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ὅχι μόνον σιωπούν ἀλλά καί παίρνουν τό μέρος τῶν Οἱκουμενιστῶν καί τῆς ΝΤΠ, διώκοντας μάλιστα ὅσους μοναχούς τολμούν νά πράττουν τά αὐτονόητα.  Θά ἔπρεπε νά δηλώνουν ἐμπράκτως καί Ἁγιοπατερικώς τήν ἀντίθεσή τους στά σκοτεινά σχέδια τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων, πού δυστυχώς ἔχουν καταπίει στήν κυριολεξία τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί πλείστα ἄλλα (Ἱεροσολύμων, Ἀντιοχείας, Ρωσσίας, Ἀλεξανδρίας) ὅπου δέχονται apriori τήν αἱρετική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. Στήν συντριπτική τους πλειοψηφία, τά Ἁγιορείτικα μοναστήρια, πού ἔνω κατά τό παρελθόν ἤταν οἱ φάροι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχουν γίνει, δυστυχῶς, τά ὀρμητήρια τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν.

Παρά ταύτα ἡ σημερινή ὁμιλία θά περιορισθεῖ στήν Κάρτα τοῦ Πολίτου, καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά προσπαθήσουμε σύμφωνα μέ τούς ἁγίους Πατέρες μας καί τήν Ἱεράν παράδοσή μας, ἐν πολλῇ τῇ συντομίᾳ νά ἀπαντήσουμε στά φλέγοντα ἐρωτήματα πού ἀπασχολούν ὅλους ἐμᾶς. Δήλαδη, ἄν ἡ ΚτΠ περιέχει τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666, τί σχέση ἔχει μέ τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου, ἄν ὅντως εἶναι ἄρνηση Χριστοῦ, καί ἐν τέλει τί θά πρέπει νά πράξουμε ὡς Ὀρθόδοξοι.

Ἐν πρώτοις, νομίζω ὅτι εἶναι περιττό νά ἀποδείξουμε γιά μία ἀκόμη φορά ὄχι ἀπλώς τήν ὕπαρξιν τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στήν περί τοῦ λόγου κάρτα, ἀλλά καί τόν κομβικῆς σημασίας ρόλο-κλειδί πού διαδραματίζει στό σύστημα πού ἐξυπηρετεῖ.

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους ὀμολογίας πίστεως καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Δυστυχῶς σήμερα ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν παίρνει ξεκάθαρη θέση, ὅπως εἴχε πράξει τό ἔτος 1997, πού ἡ Ἔκκλησίες τῆς Ἐλλάδος καί τῆς Κρήτης, ἀλλά καί τό Ἅγιον Ὄρος καί τά ἱερά Μετέωρα ἔλεγαν «ΟΧΙ» στή παραλαβή ταυτότητος μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666.  Στήν ἐν λόγῳ  κάρτα, θά ἐνσωματωθοῦν τά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα ὁδήγησης, ὁ ἐργασιακός ἠλεκτρονικός φάκελος καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορά τόν πολίτη.

Τό ἐνσωματωμένο μικροτσίπ πού ὑπάρχῃ στήν κάρτα αὐτή μέ τίς δυνατότητες τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, θά ἐπιτρέπη τόν ἔλεγχο καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν-κατόχων καί φυσικά μέσῳ αὐτοῦ τά δεδομένα διαβιβάζονται στό ὑπερκομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, στό ὁποῖο συγκεντρώνονται συνεχῶς τά δεδομένα τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ὑπερυπολογιστῆς τῶν Βρυξελλῶν αὐτό-ὀνομάζετε BEAST (πού σημαίνει Θηρίο), ἀπό τά ἀρχικά του: Brussels Economic Accounting Surveillance Terminαl. Δηλαδή: Τερματικό οκονομικς – λογισμικς παρακολούθησης τν Βρυξελλν!

Τό μικροτσίπ μέ τόν ἀριθμό 666 ὁ ὁποῖος ὑπάρχει στήν κάρτα αὐτή, ὅπως βεβαιώνουν ὅχι μόνον οἱ εἰδικοί ἀλλά ὅπως ἔχουν παραδεχθεῖ καί πολλοί πολιτικοί, φανερώνει τήν πλήρη ὑποτέλεια γιά ὅσους τήν λάβουν στήν ἐτοιμαζομένη παγκόσμια κυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου. Τό ἑπόμενο στάδιο καί τελευταῖο θά εἶναι ἡ μεταφορά τοῦ μικροεπεξεργαστή πλινθίου, δηλαδή τοῦ μικροτσίπ, ἀπό τήν κάρτα,  στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἐμφύτευση, ὅπως γίνετε ἤδη σέ πολλές χώρες ἄλλα καί ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη. Βέβαια, ἡ διαφορά εἶναι πολύ μικρή στό νά κρατᾶς τό μικροτσίπ στό χέρι μέσω τῆς κάρτας, ἤ στό νά ἐμφυτευθεῖ σέ αὐτό ἤ στό μέτωπο, διότι καί στίς δύο περιπτώσεις ἀποτελεῖ τήν προσωπική μας ταυτότητα! Ἡ διαφορά συνίσταται ὅτι μέ τήν κάρτα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα κάποιος νά μετανοήση καί νά τήν πετάξει, ὅμως, στήν περίπτωση ἐμφυτεύσεώς του, ὁ αἰώνιος θάνατος καί ἡ ψυχική ἀπώλεια εἶναι σίγουρη. Καί αὐτό μάς τό ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν ἀποκάλυψη λέγοντας: Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. Καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ἀποκ. (ΙΔ 9-11)

Ὁ πανάγαθος Θεός ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ἀπεκάλυψε τά ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἔσχατες ἡμέρες γιά τό θέμα αὐτό, γιά νά μᾶς προφυλάξει, ὥστε νά μήν πλανηθοῦμε καί ὑποκύψουμε στό ἀπαίσιο χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι μάλιστα τόσο σαφής, τόσο κρυστάλινη καί διαυγής ἡ προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως γιά τό ἐκβιαστικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου τό ὁποῖο θά δεχθῇ ἡ ἀπιστοῦσα ἀνθρωπότης, ὥστε δέν χωράει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία γιά ὅσα μᾶς παραγγέλει.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς παραγγέλει στό ΙΓ΄ κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως ὅτι ὁ Ἀντίχριστος διά μέσου τοῦ ψευδοπροφήτου, θά ἀναγκάση πάντας, δηλαδή ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐκτός ὅσων τά ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς (ΙΓ΄, 8) νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, ὤστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζῃ ἤ νά πουλᾷ παρά μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος του, δηλαδή τό 666.

Ἡ φοβερή αὐτή προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καί μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀριθμός 666 εἶναι ἰσοδύναμα δηλαδή ἐξ ἴσου κολάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἑπομένως εἶναι ἀπαγορευμένα γιά τόν Χριστιανό. Νά πώς τό διατυπώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς» (Ἀποκ. ΙΓ΄,16-18).

Πολλοί Χριστιανοί ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τή προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, δέν ἀντελήφθησαν καί δέν πῆραν ἴσως στά σοβαρά τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι ἤ στό μέτωπο, καί εἶναι ἄρνηση τοῦ Βαπτίσματος. Ἐπίσης δέν λάβαμε ὅλοι στά σοβαρά ὅτι ὁ ἀγώνας μας πρέπει νά στραφεῖ αὐτή τήν στιγμή ἐναντίον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου 666 καί νά ἐξέλθουμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ νικητές, διότι μόνον ὅσοι ἐξέλθουν νικητές ἀπό τόν ἀγώνα, ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ θά στεφανωθοῦν ἀπό τόν Θεό (Ἀποκ. ΙΕ’, 1-3).

Ὁ Ἀντίχριστος βέβαια, δέν ἦλθε αὐτοπροσώπως ἀκόμη, ἀλλά τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἤδη ἐνεργεῖται διά τῶν ὀργάνων του ( Ἰλλουμινάτι, Μασωνία, τά ἀνώτατα κλιμάκια τῶν κυβερνήσεων τῶν κρατῶν παγκοσμίως, μέχρι καί ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν) τά ὁποῖα θά προχωρήσουν ἐκ μέρους του ἐν πρώτοις στήν ἐπιβολή τῆς κάρτας καί τελικῶς στό σφράγισμα-χάραγμα.

Εἶναι πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως τό ὅτι οἱ σκοτεινές δυνάμεις, πού βρίσκονται στήν ὑπηρεσία τοῦ Θηρίου προλειαίνουν τόν δρόμο γιά τόν ἐρχομό του, μέ τό νά ἐπιβάλλουν τόν ἀριθμό 666 παντοῦ, ὥστε διά τοῦ ἐθισμοῦ του, νά δεχθούν οἱ ἄνθρωποι καί τό τελικό σφράγισμα. Στήν ἀρχή ἐχάραξαν τά προϊόντα, ἔπειτα τά ζῶα, καί σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καί ἐκβιαστικά στό νά χαράξουν τόν ἄνθρωπο, εἴς ἔνδειξιν ὅτι αὐτός ἀνήκει ὀλοκληρωτικά ψυχῇ τε καί σώματι στόν Ἀντίχριστο.

Καί ἐνῶ στά συστήματα πληροφορικῆς θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιήσουν ἕναν ὁποιονδήποτε  ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά καί παγκόσμια, ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπέλεξαν τόν ἀπηγορευμένο ἀριθμό γιά τούς Χριστιανούς, τό 666, ὡς ἄλλοι παραβάτες Ἰουλιανοί, ἔτσι ὥστε μέ τήν παραλαβήν του, νά ἀρνούνται τήν πίστη τους καί νά ὑποκύπτουν εἰς τήν προσκύνησιν τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἡ ἀποδοχή τῆς ΚτΠ εἶναι λοιπόν θέμα πίστεως.  Εἰς τήν πίστιν δέν σφάλλει μόνον ἐκείνος πού ἐν μέρει ἥ ἐν ὅλῳ ἀθετεῖ την δογματικήν διδασκαλίαν τοῦ σεβάσματός μας, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι πίπτουν εἰς τό θέμα τῆς πίστεως, καθ’ ὅσον ὑπάρχουν πολλοί καί διάφοροι τρόποι ἀρνήσεως.

Ἀρνήσεως οὐδέν χεῖρον ἀμάρτημα, μᾶς λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ὁ αὐτός εἰς τήν γ’ ὁμιλία του εἰς τήν Ἁγίαν Ἄννα μᾶς λέει πώς εἴναι πολλοί καί διάφοροι τρόπου ἀρνήσεως τούς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀναφέρει.

1) «Θεόν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δέ ἔργοις ἀρνοῦνται» (Τίτ. α’)

2) «Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων, καί μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τήν πίστιν ἤρνηται καί ἔστιν ἀπίστου χείρων» (α’ Τιμοθ. ε’)

3) «Φεύγετε τήν πλεονεξία, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρεία» (Κολ. Γ, 5)

Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς λέγει πώς ὅποιος Χριστιανός ὑβρίζει μέ τά ἔργα του τόν Χριστόν τίποτε δέν ὡφελεῖται ἀπό μόνον τό ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ.

Τόσον λεπτόν εἶναι τό θέμα τῆς Πίστεως, ὅπου ἠμπορεῖ τινάς νά τήν ἀρνηθῆ μέ μίαν μονάχα συλλαβήν πού θά εἰπῆ, ἤ μέ ἔνα νεύμα μοναχόν πού θά κάνῃ κατά τῆς Πίστεως. Αὐτό μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγοντας μας τά ἐξῆς: « Οἱ τῆς εὐσεβείας ἀθληταί εἴλοντο προθύμως πάσχειν ἅ κάμπτει καί τόν ἀλκιμώτατον, καί  ταῦθ’ ὑπέρ συλλαβῆς ἴσως μιᾶς, ἤ καί νεύματος ἑνός, κακῶς σώζοντος ἐξ’ ἀρνήσεως (Ἱ.Πηδάλιον σελ. 76)

Αὐτό στήν πράξη τό βλέπουμε στά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν, ὅπου οἱ διώκται ὅταν ἔβλεπαν τούς Χριστιανούς ἀμετάπειστους εἰς τό νά ἀλλάξουν τήν πίστιν τους, προσπαθούσαν νά τούς ἐξαπατήσουν λέγοντάς τους πώς ἀρκεῖ ἕνα νεύμα πώς θυσιάζουν, καί ἀς μήν τό κάνουν γιά νά γλυτώσουν τόν θάνατον. Ὅμως οἱ ἅγιοι γνωρίζοντας πώς καί αὐτό ἤταν ἄρνηση,  δέν ἔστεργαν νά ἀρνηθούν τόν Χριστό ἔστω καί μέ μία κίνησή τους. Αὐτό τό εἴδαμε καί πρίν λίγα χρόνια μέ τόν νεομάρτυρα Εὐγένιο Ροντιόνωρ. Τοῦ ζητήθηκε ἀπό τούς βασανιστές του, νά ἀφαιρέσει ἀπό τόν λαιμόν του τόν Σταυρόν του. Αὐτός ἀρνήθηκε νά τόν βγάλει καί ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν, μπροστά στήν κάμερα!! Καί ἐμεῖς μιλάμε ἀν θά πρέπει νά βάλουμε τόν 666 στό ποιό προσωπικό μας ἔγγραφο, τήν ταυτότητά μας.

Στήν ἐκκλησιαστική Ἰστορία ἔχουμε ἀπό τήν μία τούς μάρτυρας καί ὀμολογητάς τῆς Πίστεως, τούς λεγομένους ἑστηκότας, ὅσοι δηλαδή παρέμεναν σταθεροί εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁμολογητάς μέν ἐλέγοντο ἐκείνοι ὄπου ἐλάμβανον διάφορα βάσανα ὑπέρ τῆς ὁμολογίας τοῦ Χριστοῦ, ἔξω μόνον ἀπό τόν θάνατον. Μάρτυρες δέ ἐκείνοι ὅπου καί ἀπέθαινον ἐν τῇ φυλακῇ ἤ εἰς τά μαρτύρια. Καί ἀπό τήν ἄλλην εἴχαμε αὐτούς πού δέν ἐπέμενον εἰς τήν πίστην τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποίοι ἀναλόγως ὀνομάζοντο παραπεπτωκότες, ἤ ἐπταικότες ἤ παραβάντες οἱ ὁποῖοι ἐδιαιροῦντο εἰς τέσσαρας τάξεις.

Οἱ πρώτοι ὠνομάζοντο θυσιάσαντες, διότι ἐθυσίαζον εἰς τά εἴδωλα, ἤ ἔτρωγαν εἰδωλόθυτα. Οἱ δεύτεροι θυμιάσαντες, διότι ἐθυμίαζαν εἰς τά εἴδωλα. Οἱ τρίτοι λιβελλατικοί, διότι ἔδιδον λίβελλον ἤτοι ἔγγραφον ὁμολογίαν ὅτι δέν εἶναι Χριστιανοί, ἤ καί ἀγόραζαν τοιοῦτον λίβελλον ἀπό τόν ἔπαρχον ὄτι ἐθυσίασαν. Καί τέταρτον οἱ προδόται, οἱ ὁποῖοι φοβούμενοι τούς διώκτας, ἐπρόδιδαν τά ἱερά βιβλία τῶν Χριστιανῶν γιά νά καοῦν. Μέ τήν ἀποδοχή τοῦ λιβέλλου, ἤ ὅτι θυμίαζαν ἥ καί ὅτι ἐπρόδιδαν τούς ἄλλους χριστιανούς, ἐξασφάλιζαν τό νά συνεχίζουν νά ζούν ἀνενόχλητοι ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, διότι συμβίβαζαν τά ἀσυμβίβαστα. Καί ἔτσι ἔσωζαν προσωρινά τήν ζωή τους, ὄμως ἀρνούνταν τόν Χριστόν.

Εἰς τήν ἀπολογίαν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰουστίνου μανθάνομεν ὅτι οἱ Χριστιανοί εἰς τήν ἐποχήν του παρεπέποντο εἰς τά κριτήρια τῶν Ἐπάρχων μέ τήν κατηγορία μόνον τοῦ ὀνόματος Χριστιανός. Ἡ ἀπόφαση ἤταν στερεότυπη. Ὁ προσαγόμενος ἔπρεπε ἤ νά ἀρνηθή τόν Χριστιανισμόν, ἤ νά θυσιάση εἰς τά εἴδωλα, ἤ νά θυμιάση τόν Βωμόν. Εἰδάλλως ἔπρεπε νά παραδοθεῖ εἰς τούς ὀδόντας τῶν πεινασμένων θηρίων. Πολλοί ὀλιγόπιστοι καί λιπόψυχοι, δέν ἐβίωναν τό Σταυρικόν Εὐαγγέλιον ἀλλά τό κοσμικόν ὡς ψυχροί καί χλιαροί. Οὔτοι λιποψυχούντες προσέφεραν χρήματα εἰς τούς ἐπάρχους καί ἀπ’ εὐθείας ἤ διαμεσολαβήσεως τρίτων γνωστῶν ἔπερναν τήν ἔγγραφην διαβεβαίωση ὅτι ἐθυμίασαν εἰς τόν βωμόν ἐνῶ δέν εἴχον θυμιάσει, καί ἔτσι ἀπελύοντο ἄνευ ἄλλης διαδικασίας.  Τούτους οἱ πατέρες τούς ὀνόμασαν λιβελλοφόρους καί μετά τήν κατάπαυσιν τῶν διωγμῶν ἐθεωρήθησαν ὡς ἀρνητές τῆς πίστεως. Μά τό ἴδιο δέν συμβαίνει καί σήμερα; πολλοί χριστιανοί, θά λένε πώς κανένας δέν τούς πιέζει νά ἀρνηθούν τόν Χριστό, παραλαμβάνοντας μάλιστα αὐτήν τήν περιβόητη κάρτα. Αὐτοί ἄς πάρουν τήν ἀπάντηση ἀπό τόν προαναφερθέν νεομάρτυρα ἅγιο Εὐγένιο Ροντιόνωφ. Καί σέ αὐτόν δέν ζητήθηκε νά ἀρνηθή τόν Χριστό, μόνον νά βγάλει τόν Σταυρό του, ἀλλά καί αὐτό ἀποτελεί ἄρνηση Πίστεως, καί γιά αὐτό τόν τιμάμε σάν μάρτυρα.

Τότε τά χρόνια ἐκείνα ὁ Χριστιανός ἐθεωρεῖτο ἐχθρός τοῦ κράτους καί τῶν θεῶν, καί τώρα ὁ Ὀρθόδοξος ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τήν παραλαβή τοῦ κλειδίου τῆς Παγκοσμίου διακυβερνήσεως, τήν ΚτΠ, θά θεωρῆται παράφρων, τρομοκράτης, ἐπικίνδυνος καί ἐχθρός τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.  Καί μάλιστα σύμφωνα μέ τούς νεοψηφισθέντες νόμους, ὅποιος πιστεύει πώς κατέχει τήν ἀλήθεια ὀλόκληρη, ὅπως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, θά πρέπει νά φυλακίζεται ὡς κακούργος καί ἐπικίνδυνος τῆς τάξεως καί τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν.

Ἡ ἀποδοχή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου θά  ἐξασφαλίζει εἰς τόν κατέχοντα τήν ἐξουσίαν τοῦ πραγματεύεσθαι. Ἐξουσίαν τήν ὁποίαν θά ἔχουν, κατά τήν Ἀποκάλυψιν οἱ ὁπαδοί τοῦ ἀντιχρίστου κατ’ ἀντίθεσιν μέ τούς Στρατιώτας τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποίοι ἀρνούμενοι νά δεχθοῦν τήν κάρτα τοῦ πολίτη θά εἶναι οἰκονομικῶς ἀποκεκλεισμένοι, καί συνεπώς καταδικασμένοι ἀνθρωπίνως εἰς ἀργόν θάνατον. Ἐδῶ τά πράγματα ὁμιλοῦν ἀπό μόνα των. Ἡ ἄρνησις καί ἡ ὁμολογία διαστέλλονται καθαρότατα. Τό πνευματικόν πρόβλημα ἄμα καί θεολογικόν εἶναι ὅτι ὄλοι οἱ βεβαπτισμένοι ἀναγράφονται δυνάμει εἰς τήν Βίβλον τῆς ζωής, καί ἀπεργάζονται τό ἐν ἐνεργείᾳ κατά τήν ρήσιν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων: « Ὀνοματογραφία τέως ὑμῖν γέγονε, καί στρατείας κλῆσις, καί νυμφαγωγίας λαμπάδες, καί οὐρανίου πολιτείας ἐπιθυμία, καί πρόθεσις ἀγαθή καί ἐλπίς ἐπακολουθοῦσα» (Κατηχ. Ἁγ. Κυρίλλου… σελ. 2,3,4).

Πώς θεωρηθήσεται τό ὄνομα ἐγγεγραμμένον εἰς τήν βίβλον τῆς Ζωῆς τό ὁποῖον ἀπενεργοποιήθη μέ τήν ἀποδοχήν τῆς ΚτΠ; ἀφοῦ γινόμαστε ὀπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ ὁποίου δυνάμει αὐτοῦ ζοῦμε καί κινούμαστε, καθώς καί ἀναβαπτιζόμαστε καί πλέον θά ἀναγνωριζόμαστε μέ ἕναν ἰσόβιο ἀριθμόν ἀντί τοῦ ὀνόματός μας;

Γίνετε σαφές λοιπόν ὅτι  ἡ ἀποδοχή τοῦ 666 πού σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη εἶναι ἀριθμός – σύμβολο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη προδοσία καί ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.

Τό 666 εἶναι καθιερωμένο σύμβολο-ἔμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἀντιχρίστων ὀργάνων καί ὀργανώσεων, τῶν σατανιστῶν, εἶναι φορέας ἐν δυνάμει ὅλης τῆς ἀντίχριστης φιλοσοφίας καί ἐκφράζει τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό. Πῶς λοιπόν, θά ἔχω τόν Χριστό στόν ὦμο καί τόν διάβολο στήν τσέπη μου;

Οἱ ἅγιοι Κύριλλος Ἱεροσολύμων καί Ἐφραίμ ὁ Σύρος τρισόλβιοι μᾶς προειδοποιοῦν καί μᾶς ἐπεξηγοῦν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά βαστάζουν, θά κρατοῦν δηλαδη τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου 666, προτοῦ αὐτός ἐμφανισθεῖ ().

Κατά τόν Ἅγιο Ἱππόλυτο, ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἰσοδυναμεῖ μέ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Βαπτίσματος (PG 10, 923-33).

Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο στό Γ’ κεφάλαιο, ὁ Κύριος μᾶς ἀναφέρει ὅτι «τά ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’  ὄνομα, καί ἐξάγει αὐτά. Καί τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τήν φωνήν αὐτοῦ. Ἀλλοτρίῳ δέ οὐ μή ἀκολουθήσουσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν». Καί ἐνῶ ὁ Κύριος φωνάζει τά πρόβατά του κατ’ ὅνομα, τό ὄνομα πού δίνεται σέ κάθε πιστό τήν ἠμέρα τῆς βαπτίσεώς του, πού συντάσσεται μέ τόν Χριστό καί ἀποτάσσεται τόν Σατανά, ἀντ’ αὐτοῦ ὁ Ἀντίχριστος θά δώσει ἕναν ἰσόβιο ἀριθμό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀποτάσσει ἀπό τόν Χριστό καί μᾶς συντάσσει στό κράτος του, καί τελικά μετά θάνατον στήν αἰώνιο κόλαση. Καί ὄλα αὐτά μέ τήν δική μας θέληση. Τό μεγαλύτερο ἀγαθό πού χάρισε στόν ἄνθρωπο ὁ Θεός εἶναι τό αὐτεξούσιο. Αὐτό τό αὐτεξούσιο τώρα, θέλει ὁ ἀντίχριστος νά τοῦ τό παραδώσουμε ἐτσιθελικά, ἐκβιάζοντάς μας μέ τήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἄν δέν πάρουμε αὐτήν τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ τό 666, πού μᾶς μετατρέπει σέ ἕναν ἀπρόσωπο ἀριθμό, χάνοντας τό κατ’ εἰκόνα καί ἀδυνατώντας νά φθάσουμε τό καθ’ ὁμοίωσιν.

Ἀπό τά παραπάνω ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα γίνεται σαφές ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα καί ὅτι ἡ παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικής κάρτας τοῦ πολίτου μέ αὐτόν τόν ἀριθμό ὡς κλείδι τοῦ συστήματός του, ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.

Ἀν ἔλεγαν στούς Χριστιανούς τῶν πρώτων αἰώνων, σέ αὐτούς πού ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά τόν Χριστό, πώς στίς ταυτότητές τους θά ὑπάρχει τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά αὐτό δέν θά ἀποτελούσε ἄρνηση Πίστεως, ποιά νομίζεται πώς θά ἦταν ἡ ἀπάντησή τους; Γιά αὐτούς δέν θά ἐτίθετο κἄν τό ἐρώτημα.

Σήμερα δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, ἀλλά ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό καί μέ τήν κάρτα. Τό ζητούμενο γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι νά μαρτυρήσουμε γιά τόν Χριστό, καί ὄχι νά ζήσουμε χωρίς Χριστό, ἀρνούμενοι μάλιστα Αὐτόν. Οἱ σημερινοί κατ’ ὄνομα Χριστιανοί βιώνουν τό κοσμικό φρόνιμα, δέν στέργουν τό Σταυρικό καί σωτήριο Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐρώτηση πού τίθετε ἀπό τούς περισσοτέρους Χριστιανούς, καί μάλιστα ἀπό «πνευματικούς πατέρες», τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, τί θά φᾶμε, πῶς θά δουλέψουμε, πῶς θά πληρωθοῦμε, πῶς θά θρέψουμε τά παιδιά μας, ἀπαντᾶται ἀπό τούς Ἁγίους Μάρτυρες καί Ὀμολογητές τῆς Πίστεώς μας. Ὅταν τούς ζητήθηκε νά διαλέξουν ἀνάμεσα στό νά πεθάνουν διά τόν Χριστόν ἤ νά τόν ἀρνηθοῦν, ἐπέλεξαν τόν προσωρινό θάνατο, καί ἔτσι γινόμενοι μεγαλέμποροι ἐκληρονόμησαν τήν αἰώνιον ζωήν, καί μάλιστα τιμώνται ἀπό ὅλους ἐμᾶς ἀνά τούς αἰώνας. Ἤρθε λοιπόν ὁ καιρός καί γιά ἐμᾶς νά τούς μιμηθοῦμε. Ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ὀμολογίας ἔφθασε. Μάς δίνετε ἡ  μοναδική εὐκαιρία νά ἀνταλάξουμε τά πρόσκαιρα μέ τά αἰώνια. Πολλοί μάρτυρες ἀναδειχθήσσονται εἰς δόξαν καί τιμή τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ εἰς τίς ἠμέρες μας.

Ἀδελφοί καί Πατέρες, μέγα στάδιον παγκόσμιον στήνεται ὁμολογητῶν καί μαρτύρων, ἀπό τῆς ἡμέρας πού θά κληθῶμεν νά ἀποδεχθῶμεν ἤ νά μήν ἀποδεχθῶμεν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτου. Ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Νά δοκιμασθῆ ἡ πνευματική μας ζωή ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ. Νά ἀποδείξουμε πώς τό φρόνιμά μας εἶναι ὅντως σταυρικό, καί ὅτι οὐκ ἔχωμεν ὥδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν ἄνω ἐπιζητούμεν. Νά ἀνταλάξουμε τήν πρόσκαιρη καί μάταιη καί μίζερη ζωή μας μέ τήν ἀτελεύτητο. Νά νοηματοδοτήσουμε τήν ζωή μας μέ τά μαρτύρια τῶν ἀγίων. Νά ποιήσουμε τήν ἀνάγκη φιλοτιμίαν, καί νά ἀποδείξουμε πώς ἡ καρδιά μας εἶναι ὅντως δοσμένη ὄπως ἀρμόζει εἰς τούς Ὀρθοδόξους, εἰς τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστόν. Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά κρατᾶ στό ἕνα χέρι τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ καί στό ἄλλο τόν ἀπαίσιο ἀριθμό 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Οὐ δυνάμεθα Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Ὄλοι μας γνωρίζουμε τί πρέπει νά κάνουμε. Σήμερα δέν συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ, γιά νά ὀμιλήσουμε φιλοσοφικά περί ἀνέμων καί ὐδάτων, καί νά θεολογήσουμε ἐκ τοῦ ἀσφαλούς. Εἴμαστε ἐδώ γιά νά ἐνισχύσουμε ὁ ἔνας τόν ἄλλον, καί μέ τήν χάρη τοῦ τριαδικοῦ μας Θεοῦ, νά διατρανώσουμε πρός πάσα κατεύθυνσιν πώς δέν πρόκειται νά ἀρνηθούμε τόν Χριστό, παραλαμβάνοντας τήν Κάρτα μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου. Αὐτό πού χρειάζετε εἶναι ἀπόφαση. Νά εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά μαρτυρήσουμε γιά τόν Κύριό μας.

Ἀς προσευχόμαστε στόν Κύριο καί Σωτήρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, νά μᾶς ἐνδυναμώση καί νά μὰς ἐνισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μήν ὑποκύψουμε ἀπό δειλία, ὀλιγοπιστία ἤ φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προκειμένου νά δεχθοῦμε τήν κάρτα μέ τόν ἀριθμό – χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι τοῦ Ἀντιχρίστου, καί διαγεγραμμένοι ἀπό τό Βιβλίον τῆς Ζωῆς.

Εὔχομαι ὅλοι μας νά στηθοῦμε εἰς τήν χορείαν τῶν μή ἀποδεχωμένων, παρά τό κόστος τό ὁποῖον πιστεύομεν ὅτι θά εἶναι ἀνάλογον μέ τόν μισθόν τῶν ὁμολογητῶν καί μαρτύρων, καί διά αὐτῆς τῆς ὀδοῦ νά κληρονομήσουμεν τήν αἰώνιον ζωήν, πάντα μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τόν ὁποῖον πρέπει πάσα δόξα τιμή καί κράτος εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης

Προηγούμενο άρθροΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επόμενο άρθροΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ. ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ; Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ;