ΙΣΩΣ να έχης πλησιάσει και μερικές άλλες φορές στην Εξομολόγησι και ασφαλώς θα ήθελες να μάθης περισσότερα γύρω απο το ιερό αυτό Μυστήριο, που τόση ανακούφισι και γαλήνη χαρίζει στην ψυχή σου. Θα επιθυμής ακόμη να εμαθαινες πως θα πλησίαζες καλύτερα και πως θα εχρησιμοποιούσες αποδοτικώτερα την αγία  και πολύτιμη ευκαιρία, που σου χαρίζει δια του Μυστηρίου αυτού ο Θεος.

Ίσως όμως να είσαι από εκείνους, που δεν εγνώρισαν ως τώρα την γαλήνη και την χαρά που χαρίζει  η Εξομολόγησις. Δεν σου εδόθη η κατάλληλη ευκαιρία. Δεν γνωρίζεις την αναγκαιότητα της Εξομολογήσεως. Δεν γνωρίζεις πως πρέπει να εξομολογηθης. Θα ήθελες όμως ν πληρορορηθής, να μάθης…

Το βιβλιαράκι αυτό, μέσα στις ολίγες γραμμές του, αυτό ακριβώς σκοπεύει. Να δώση, εις όσους έχουν την δίψα να μάθουν, την ευκαιρία, να γνωρίσουν τα βασικά γύρω από το μεγάλο Μυστήριο της Εξομολογήσεως, να βοηθήση εις το να κάνουν καλή Εξομολόγησι, να αισθανθούν την ανακούφισι και την χαρά που φέρνει η Εξομολόγησις, χαρά η οποία είναι ο αντίλαλος της χαράς του ουρανού, διότι όπως είπε ο Χριστός : «Χαρά γίνεται εν ουρανώ επι ενι αμαρτωλώ μετανοούντι».

Πρώτα – πρώτα θα απαντήσουμε στην πρωταρχική απορία σου :

ΔΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΩ;

ΘΑ εξομολογηθης για να βρης την γαλήνη και την χαρά σου. Είσαι στενοχωρημένος και λυπημένος. Πολλές σκέψεις και αγωνίες βασανίζουν την ψυχή σου. Νομίζεις ότι αιτία της αγωνίας σου είναι η ανέχει, η αρρώστια, οι δυσκολίες που συναντάς…Πραγματικά όμως η ουσιαστική αφορμή ευρίσκεται αλλού. Η χαρά και η λύπη του ανθρώπου έχει την πηγή της στην συνείδησι του. Όταν αυτή ειρηνεύη και δεν διαμαρτύρεται, τότε όση συννεφιά και αν είναι απ΄ έξω, ο άνθρωπος χαίρεται την ζωή του. Όταν όμως η συνείδησις φωνάζη πως είσαι ένοχος, τότε και μέσα στην πιο ζηλευτή υγεία και στα μεγαλύτερα πλούτη και στις ζωηρότερες απολαύσεις, θα είσαι ο δυστυχής. Θα είσαι ένος άλλος Δαμοκλής, που θα βλέπης επάνω από το κεφάλι σου να κρέμεται το ξίφος της θείας δικαιοσύνης. Από την κατάστασι αυτή μόνο η Εξομολόγησις έχει την δύναμι να σε λυτρώση, διότι μόνο με αυτήν επιτυγχάνεται η συγχώρησις των αμαρτιών σου και άρα η γαλήνη της συνειδήσεως σου.

Θα εξομολογηθής για να αποκτήση και πάλι η ψυχή σου την καθαρότητα και την ωραιότητα που της έδωσεν ο Θεός. Οι παρεκτροπές και οι αμαρτίες σου είναι εκείνα που μολύνουν και ασχημίζουν την ψυχήν σου, που την κάνουν αγνώριστη, τόσο, ώστε να την αποστρέφεται ο Θεός και σιγά – σιγά και οι άνθρωποι. Πρόσεξε και θα ιδής πόσο αποκρουστικός γίνεται ο άνθρωπος ο εγωϊστής, ο φθονερός, ο μέθυσος, ο εγκληματίας, όσο ωραίος και αν είναι εξωτερικά.

Θα εξομολογηθής ακόμη, διότι αυτή είναι η εντολή του Θεού. Με το στόμα του Προφήτου Ησαϊα ο Θεός διέταξε : «Λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμών ». Ο Πρόδρομος Ιωάννης, αλλά και αυτός ο Κύριος μας εις ματάνοιαν εκάλεσαν : «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών». Και δεν υπάρχει χριστιανική ψυχή, που να μη συγκινήται διαβάζοντας την παραβολή του Ασώτου υιού, τον οποίον η πραγρατική μετάνοια και η ειλικρινης εξομολόγησις ωδήγησαν στο να ξαναπάρη την πρώτη του θέσι στο πατρικό σπίτι.

Πρέπει λοιπόν, είναι ανάγκη, να εξομολογηθης.

ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΩ;

ΟΧΙ μπροστά στην εικόνα ούτε απ΄ ευθείας στον Θεό. Εφ΄ όσον πήρες απόφασι να εξομολογηθής, είσαι υποχρεωμένος να κάμης Εξομολόγησι όπως την ώρισε ο Χριστός και η Εκκλησία και όχι όπως νομίζεις σύ. Όσες φορές τα είπες στην εικόνα ή απ΄ ευθείας στον Θεό, τι απάντησι επήρες; Και πως είσαι σίγουρος ότι έκαμες καλή Εξομολόγησι, άφου για πολλά ίσως σφάλματα σου δεν εθεώρησες ανάγκη να τα πης, διότι δεν εγνώριζες πως είναι αμαρτίες; και ύστερα από μια τέτοια Εξομολόγησι τι οδηγίες και τι συμβουλές επήρες για την διόρθωσι της ζωής σου;

Αν αυτό που λες είναι ορθό, τότε θα είναι σωστό κι΄ αυτό που θα σου πω τώρα : Όταν είσαι άρρωστος, δεν χρειάζεται να πας στον γιατρό. Πάρε μια φωτογραφία του γιατρού και πες της που πονείς και τι αισθάνεσαι!

Όχι λοιπόν! Για να εξομολογηθής, θα πας στον Ιερέα, στον Πνευματικό, ο οποίος είναι επιφορτισμένος εκ μέρους του Θεού ειδικά με την εργασία αυτή. Ο Κύριος, μετά την Ανάστασί Του, το βράδυ της πρώτης ημέρας της Αναστάσεως, έδωσε στους Αποστόλους την ειδική αυτή εξουσία με το να εμφυσήση εις αυτούς το Άγιον Πνεύμα και με τους βαρυσήμαντους αυτούς λόγους : «Λάβετε Πνεύμα Άγιον˙ αν τίνων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς˙ αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται»(Ιωάν. κ΄ 22-23).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής, ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά του Κυρίου : «Καίτοι κατοικούν εδώ εις την γήν, επετράπησαν να διοικούν τα εν ουρανοίς και έλαβον εξουσίαν, την οποίαν ο Θεός ούτε εις αγγέλους, ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε, διότι δεν είπεν εις εκείνους «όσα αν δήσητε επι της γής, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα αν λύσητε επι της γής, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ». Όσα οι Ιερείς εδώ επι της γής ενεργούν (δια του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως), ταύτα ο Θεός από τον ουρανόν επικυρώνει και ο Δεσπότης επιβεβαιώνει την απόφασιν των δούλων του Ιερέων … »

cd

«Μετανοήσατε οι πεπλανημένοι, επιστρέψατε τη καρδία»(Ησαΐας, Μς΄ 8)

ΟΧΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΑΡ΄ όλα αυτά είναι μερικοί, που δικαιολογούνται πως δεν υπάρχουν σήμερα καλοί Ιερείς και κατάλληλοι Εξομολόγοι. Αυτό είναι μια μεγάλη ανακρίβεια. Σήμερα υπάρχουν καλοί Εξομολόγοι, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ψάξωμε να τους βρούμε.

Ας κάνουμε για την υγεία της ψυχής ότι κάνουμε και για την υγεία του σώματος. Όταν αρρωστήσωμε, ερωτούμε να μάθωμε που είναι ο καλός γιατρός. Και είμεθα διατεθειμένοι να φθάσωμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική ακόμη. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και για την ψυχή μας; Θα σε ερωτούσα ακόμη και κάτι άλλο: Μήπως εξετάζεις τι άνθρωπος είναι ο γιατρός, ο φαρμακοποιός, ο αρτοποιός σου; Δεν πηγαίνεις μόνο και μόνο για να πάρης ότι σου χρειάζεται, αδιαφορώντας για το ποιόν των ανθρώπων αυτών;

Έπειτα μη λησμονείς ότι η χάρις του Μυστηρίου δεν εξαρτάται από το πρόσωπο του Ιερέως. Η συγχώρησις των αμαρτιών σου, την οποίαν πηγαίνεις να λάβης στην Εξομολόγησι, δεν πηγάζει από τον Ιερέα, αλλ΄ από τον ίδιο τον Θεό. Εάν προσέξης, θ΄ ακούσης, στο τέλος της Εξομολογήσεως, τον Ιερέα, μετά την ανάγνωσι της ευχής, να σου λέη και τα εξής: «Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, (όχι εγώ), δια της εμής ελαχιστότητος, έχει σε συγκεχωρημένον και λελυμένον».

ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ;

ΠΡΕΠΕΙ  να εξομολογηθής τα ταχύτερο. Χωρίς να χάσης καθόλου καιρό. Μη  πής : Εξομολογούμε αργότερα. Ο καιρός δεν είναι στην εξουσία σου. Πόσουν δεν εγέλασε και δεν κατέστρεψε έτσι ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος! Όσο αναβάλλεις, τόσο συσσωρεύονται όλοι και περισσότερες αμαρτίες. Όσο περνά ο καιρός, τόσο οι αμαρτίες σου θα γίνωνται βαρύτερες και χειρότερες. Μη φαντάζεσαι ότι οι μεγάλοι αμαρτωλοί έφθασαν δια μίας στο κατάντημα τους. Από μικρές αμαρτίες άρχισαν και σιγά – σιγά, χωρίς την συγχώρησι και την ενίσχυσι της Εξομολογήσεως, η ψυχή τους συνήθισε στην ατμόσφαιρα και την ζωή της αμαρτίας και έτσι προχώρησαν από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες αμαρτίες, χωρίς να το αντιληφθούν. Με την Εξομολόγησι βγάζεις από το χωράφι της ψυχής σου τους σπόρους του κακού, που σπέρνει ο διάβολος, και δεν τους αφίνεις να ριζολογήσουν και να αναπτυχθούν. Επί πλέον, όσο αναβάλλεις να εξομολογηθής, τόσο δυσκολώτερο σου φαίνεται να πλησιάσης στον Πνευματικό. Μη πης με τον νού σου : Θα μετανοήσω και θα εξομολογηθώ, όταν θα γηράσω. Ποιος σου υπόσχεται ότι θα γηράσης; και πως φαντάζεσαι ότι θα έχης την αντοχή που χρειάζεται για να μετανοήσης, όταν ξέρης πόσο αδύνατη γίνεται και η θέλησις και η σκέψις και όλες οι δυνάμεις του ηλικιωμένου ανθρώπου;

Μη σκεφθής : Τώρα είμαι πολύ αμαρτωλός. Θα φροντίσω σιγά – σιγά να διορθωθώ και μετά εξομολογούμαι. Αλλοίμονο αν ο βαρειά άρρωστος έλεγε θα γίνω καλύτερα και μετά θα πάω στον γιατρό. Μην αφήσης να πας στον Πνευματικό την τελευταία στιγμή, τις παραμονές των μεγάλων Εορτών. Τότε είναι τόσοι πολλοί που περιμένουν να εξομολογηθούν, ώστε είναι αδύνατο και από μέρους σου και από μέρους εκέινου να κάνης μια καλή Εξομολόγησι.

Πότε λοιπόν θα εξομολογηθής;

Κάθε πότε πλένεσαι; Κάθε πότε πλένεις τα ρούχα σου; Μήπως μένεις άπλυτος και μα ακάθαρτα ρούχα, λέγοντας ότι θα καθαριστής τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα; Μήπως όταν πονάς ή όταν σε καίη ο πυρετός, αφίνεις, έστων και ύστερα από μια ώρα, να ζητήσης την βοήθεια του γιατρού; Ότι κάνης για το σώμα σου, θα κάνης και για την ψυχή σου. Μόλις αισθανθής το πρώτο λέρωμα, την πρώτη πληγή, το πρώτο βάρος της αμαρτίας, θα τρέξης αμέσως χωρίς αναβολή.

cd

Της πατρώας δόξης σου αποσκιρτήσας αφρόνως, εν κακοίς εσκόρπισα οι μοι παρέδωκας πλούτον. Όθεν σοι την του ασώτου φωνήν κραυγάζω. Ήμαρτον ενώπιόν σου, Πάτερ οικτίρμον. Δέξαι με μετανοούντα και ποιήσόν με ως ένα των μισθιών σου. (Κοντάκιον Κυριακ. Άσώτου)

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΩ;

ΟΠΩΣ για να πας στον γιατρό πρέπει να καταλάβης ότι είσαι άρρωστος, έτσι και για να ξεκινήσης να εξομολογηθής πρέπει πρώτα – πρώτα να συναισθανθής ότι είσαι ένας αμαρτωλός. Πολλοί νομίζουν πως δεν έχουν αμαρτίες ή πιστεύουν πως οι αμαρτίες τους είναι ασήμαντες και ελαφρές, άλλωστε έχουν  τόσες δικαιολογίες για τα σφάλματα τους. Όμως ο λόγος του Θεού βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει δίκαιος «ουδέ εις» και μας προειδοποιεί ότι «εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν ούκ έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια ούκ έστιν εν ημίν». Όσες και όποιες και αν είναι οι αμαρτίες μας, είναι αμαρτίες, που για να συγχωρηθούν εχρειάσθη να σταυρωθή ο Χριστός.

Εάν λές ότι δεν έχεις αμαρτίες, ή ότι οι αμαρτίες σου είναι ελαφρές και δικαιολογημένες, αυτό σημαίνει πως δεν γνωρίζεις όσο πρέπει τον νόμο του Θεού. Εδώ θα σε βοηθήσωμε σύντομα και απλά να εξετάσης τον εαυτό σου κάτω από το φως του νόμου του Θεού, για να ανακαλύψης και εξακριβώσης τις αμαρτίες σου. Ο κατάλογος των ερωτημάτων αυτών δεν εξαντλεί και δεν περιλαμβάνει – διότι δεν είναι έυκολο – όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να εγίναμε ένοχοι απέναντι του θείου νόμου. Θα σου είναι όμως μια καλή αρχή και μια αρκετή βοήθεια για αν κάνης μια καλή εξέτασι του εαυτού σου.

Μη ξεκινήσης, λοιπόν, απροετοίμαστος για την Εξομολόγησι. Διάλεξε έναν ήρεμο τόπο και σε μια ήσυχη ώρα, βάλε κάτω τον εαυτό σου και εξέτασε τον αμερόληπτα και χωρίς ελαφρυντικά.

Α΄

Εξέτασε τον πρώτα εάν είναι εντάξει στα καθήκοντα του προς τον Θεό:

Ποια είναι η πίστις σου και η εμπιστοσύνη σου προς τον Θεό; Μήπως στις δυσκολίες της ζωής σου απελπίζεσαι και γογγύζεις κατά του Θεού; Μήπως πιστεύεις σε όνειρα και δεισιδαιμονίες; μήπως διαφωτίζεις και οδηγείς άλλους στα να τηρήσουν διάφορες δεισιδαιμονίες και προλήψεις; Κατέφυγες καμμιά φορά στα μάγια, τον πνευματισμό κ.λ.π.; Μήπως παρεσύρθης ποτέ από αιρετικές διδασκαλίες; Μήπως συζυτείς με τους μάρτυρας του Ιεχωβά η άλλους αιρετικούς; Μήπως πηγαίνεις στις συναθροίσεις τους ή διαβάζεις τα βιβλία τους; Αφίνεις το στόμα σου ελεύθερο ώστε να βγαίνουν απ΄ αυτό απρεπείς λόγοι, ύβρεις, κακολογίες, κατάρες; Μήπως ωρκίσθηκες χωρίς λόγο ή, το χειρότερο, ψευδώς; Προσεύχεσαι και εκκλησιάζεσαι τακτικά; Στέκεσαι στην προσευχή και στην Εκκλησία με την απαιτούμενη ευλάβεια; Φυλάττεις την αργία της Κυριακής, τις νηστείες (εφ΄ όσον είσαι υγιής) και τους άλλους κανονισμούς της Εκκλησίας μας;

Β΄

Εξέτασε έπειτα της συμπεριφορά σου προς τους άλλους:

Δείχνεις την υπακοή και τον σεβασμό που επιβάλλεται στους Ιερείς, τους γονείς, τους διδασκάλους σου και γενικώς προς τους μεγαλυτέρους σου; Τους τιμάς και τους βοηθείς στις ανάγκες τους; Μήπως συνηθίζεις να κατακρίνεις ή να κακολογής τους Ιερείς ή να συμμετέχης σε συζυτήσεις όπου διασύρεται και σχολιάζεται ο κλήρος;

Αν είσαι πατέρας ή μητέρα, μήπως αποφεύγεις την τεκνογονία;

Φροντίζεις όπως πρέπει για τα παιδιά σου, φροντίζεις για τις ψυχές τους, προσέχεις να τους δίνης το καλό παράδειγμα;

Μήπως υβρίζεις ή καταριέσαι τα παιδιά σου;

Μήπως εμποδίζεις τα παιδιά σου από το Κατηχητικό Σχολείο ή τα σπρώχνεις στην κοσμική ζωή;

Μήπως στενοχωρείσαι αν κάποιο παιδί σου εξεδήλωσε διάθεσι να γίνη κληρικός ή να αφιερωθή στον Χριστό και κάνης το παν για να το εμποδίσης;

Μήπως δημιουργείς σκηνές και επεισόδια, ή βάζεις λόγια και δημιουργείς ψυχρότητα ή διχόνοια ανάμεσα στην νύφη, την πεθερά, ή τους συγγενείς σου;

Αν είσαι εργοδότης ή προϊστάμενος, πώς συμπεριφέρεσαι προς τους κατωτέρους σου; Μήπως τους αδικείς; Αν είσαι εργάτης ή υφιστάμενος, είσαι ευσυνείδητος στην εργασία σου;

Γ΄

Μήπως εμποδίζεις τους άλλους από τον εκκλησιασμό ή από την εκτέλεσι των θρησκευτικών καθηκόντων τους; Μήπως ειρωνεύεσαι εκείνους, που εξομολογούνται και κοινωνούν τακτικά και γενικά όσους προσπαθούν να ζήσουν την χριστιανική ζωή;

Εξέτασε ακόμη αν αγαπάς όλους, αν συγχωρής εκείνους που σε έβλαψαν, αν οργίζεσαι, αν εζημίωσες κανέναν, αν εφάνης ασυνεπής στις υποχρεώσεις σου, αν στο επάγγελμά σου εργάζεσαι με τιμιότητα, χωρίς νοθείες, αισχροκέρδεια κ.λ.π.

Μήπως υποκύπτεις στα σοβαρά αμαρτήματα της χαρτοπαιξίας, της συκοφαντίας, της κατακρίσεως;…

Δ΄

Εξέτασε ακόμη, με ιδιαιτέραν αυστηρότητα την ζωή σου από ηθικής απόψεως. Προσέχεις τι διαβάζεις, τι ακούς, τι συζητείς; Μήπως συχνάζεις σε θεάματα που προσβάλλουν την ηθική, σε διασκεδάσεις, χορούς κ.λ.π.;

Μήπως σε παρασύρει η μόδα, ο καλλωπισμός και η φιλαρέσκεια, ώστε να δημιουργής περιττά έξοδα, ή να παραμελής άλλα σοβαρώτερα καθήκοντα, ή να χάνης άσκοπα τον πολύτιμο χρόνο σου;

Μήπως διέπραξες οποιαδήποτε ανήθικη αμαρτία με οποιοδήποτε πρόσωπο;

Αν είσαι νέος ή νέα, μήπως εκτίθεσαι σε συζητήσεις και συναναστροφές, που θα σε οδηγήσουν ίσως σε ηθικές παρεκτροπές;

Μήπως, με την ενδυμασία σου, με τα βλέματα σου, με τα λόγια σου, γενικά με την απρόσεκτη συμπεριφορά σου, γίνεσαι αφορμή σκανδάλου;

Αν είσαι μνηστευμένος, προσέχεις την αγνότητα του σώματος και της ψυχής σου μέχρι της ημέρας του γάμου σου;

Αν είσαι σύζυγος, ετήρησες κατά πάντα την συζυγική πίστι;

cd

«Επιστράφητε, υιοί, επιστρέφοντες, και ιάσομαι τα συντρίμματα υμών».(Ιερεμίας, Γ΄ 22)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙ

ΑΦΟΥ κάνης όσο μπορείς καλύτερα αυτή την εξέτασι της συνειδήσεως σου, θα πρέπη να αισθανθής στα βάθη της ψηχής σου λύπη και συντριβή. Διότι με τις αμαρτές σου ύρβισες τον Θεό. Συ ο μικρός άνθρωπος τον μεγάλο Θεο. Συ ο αμαρτωλός άνθρωπος τον Άγιο Θεό. Το πλάσμα τον Πλάστη του. Το δημιούργημα τον Δημιουργό του. Εκείνον, εις του οποίου τα χέρια ευρίσκεται η ζωή σου και η υπαρξίς σου. Εκείνον, εις ένα νεύμα του οποίου υποτάσσεται το  σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη εφάνηκες αχάριστος στον μεγαλύτερο σου ευεργέτη. Σε Εκείνον, που σου χαρίζει όλα τα αγαθά. Σε Εκείνον, που σε ανέχεται και δεν σε τιμωρεί για τις αμαρτίες σου. Σε Εκείνον, ο οποίος δεν εσυλλογίσθηκε τον Υίο Του, αλλά τον παρέδωκε στον σκληρό και ατιμωτικό θάνατο του Σταυρού για την δική σου σωτηρία.

Θα λυπηθής και θα στενοχωρηθής για όλα αυτά. Τότε θα είναι πραγματικη η μετάνοια σου. Τοτε θα δεχθή την Εξολόγησί σου ο Θεός. «Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον´ καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει». Όλοι όσοι πραγματικά μετενόησαν, αυτό έκαναν. Ο Δαβίδ έλεγε: «Λούσω καθ΄ εκάστην νύκτα την κλίνην μου, εν δάκρυσί μου την στρώμνην μου βρέξω». Η πόρνη εκείνη γυκαίκα με τα δάκρυα την έπλυνε τα πόδια του Σωτήρος. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά μόλις συναισθάνθηκε το σφάλμα του «εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς».

Με την λύπη αυτή και την κατάνυξι ξεκίνησε για το Εξομολογητήριο.

cd

Δίδου μοι κατάνυξιν και των κακών αλλοτρίωσιν και του βίου διόρθωσιν, εις πάθη του σώματος νυν βεβυθισμένω και μεμακρυσμένω εκ σου, Θεέ παμβασιλεύ, και μηδαμόθεν επλίδα έχοντι´ και σώσον με τον άσωτον δια πολλήν αγαθότητα, Ιησού παντοδύναμε, ο Σωτήρ των ψυχών ημών.(Προσόμοιον κατανυκτικόν γ΄ ήχου)

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ όλες τις αμαρτίες σου με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Γνώριζε ότι και μία έστω αμαρτία αν δεν εξομολογηθής, όχι μόνο δεν συγχωρείσαι δι΄ όσες εξομολογήθηκες, αλλά διέπραξες και μία ακόμη σοβαρώτερη αμαρτία, διότι ενόμισες πως θα κρυφθής από τον Θεό, ο οποίος τα γνωρίζει όλα. Μην αφίνης τον εαυτό σου να παρασύρεται από το αίσθημα της εντροπής που σου δημιουργεί την ώρα εκείνη ο Διάβολος. Πρέπει κανείς να εντρέπεται την ώρα που αμαρτάνει και όχι την ώρα που εξομολογείται. Συλλογίσου πόση αγάπη δείχνει και στα σημείο αυτό ο Θεός, ο οποίος δεν απαιτεί να φανερωθούν οι αμαρτίες σου ενώπιον πολλών ανθρώπων, όπως επιβάλλει των ανθρώπων η δικαιοσύνη, αλλά ενώπιον μόνο του Ιερέως, ο οποίος και θα είναι ο μόνος άνθρωπος, που θα μάθη τα σφάλματα σου.  Και ο Πνευματικός είναι απόλυτα υποχρεωμένος – επι ποινή καθαιρέσεως – να τηρήση ιερά και απαραβίαστα τα μυστικά της Εξομολογήσεως, όχι μόνο στις ιδιωτικές του συζητήσεις, αλλά και ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής ή πολιτικής αρχής. Σκέψου άλλωστε ότι οπωσδήποτε οι αμαρτίες μας πρέπει μια φορά να φανερωθούν. Καθ θα φανερωθούν ή εδώ, στον Πνευματικό σου οπότε θα συγχωρηθούν, η κατά την ημέρα της Κρίσεως, ενώπιον δισεκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς ελπίδα συγχωρήσεως, αλλά μόνο προς καταισχύνη και αιώνια τιμωρία μας. Που λοιπόν είναι προτιμότερο να φανερώσης τις αμαρτίες σου;  συλλογίσου ακόμη, τι θα έλεγες για εκείνον, ο οποίος, ενώ πήγε στον γιατρό, εντρέπεται αν δείξη σε αυτόν τις πληγές και τα άρρωστα μέλη του; Πώς μπορεί να περιμένη θεραπεία ο άνθρωπος αυτός; Για να εξασφαλισθής και να νικήσης εξ αρχής τον θανάσιμο αυτό κίνδυνο, εξομολογήσου πρώτη εκείνη της αμαρτία, για την οποία εντρέπεσαι περισσότερο.

ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΤΑΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕ

ΜΗ πής αόριστα και γενικά : Είμαι ένας αμαρτωλός. Όπως ο άρρωστος δεν λέει στον γιατρό απλώς : Είμαι άρρωστος. Εξομολογήσου καθαρά το είδος την κάθε αμαρτίας σου και αν μία ή πολλές φορές έπεσες σε αυτή.

Μη περιμένεις τον Πνευματικό να σε ερωτά : «Λέγε σύ πρώτος τας αμαρτίας σου, ίνα δικαιωθής». Κατηγόρησε μόνο τον εαυτό σου. Μη ζητήσης να ρίξης τα βάρος στους άλλους, όπως έκαμε ο Αδάμ και η Εύα. Μη προσπαθήσης να δικαιολογηθής.

Εάν ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών, τότε τι πρέπει να πούμε εμέις:

ΑΦΟΥ ΟΜΙΛΗΣΗΣ, ΑΚΟΥΣΕ

ΑΚΟΥΣΕ με μεγάλη προσοχή τι θα σου πη ο Πνευματικός. Γράψε στο πλάτος της καρδιάς σου τις υποδείξεις και τις συμβουλές του, με την ίδια και μεγαλύτερη προσοχή, με την οποία ο άρρωστος ακούει τις οδηγίες του γιατρού, για τα φάρμακα που πρέπει να πάρη και την δίαιτα που πρέπει να ακολουθήση. Δέξου με χαρά και προσπάθησε να εφαρμόσης με ακρίβεια και σχολαστικά τον «κανόνα» που θα σου βάλη. Ιδιαίτερα πρόσεξε μη τυχόν και προσέλθης στο Μυστήριο της Θέιας Ευχαριστίας χωρίς την άδεια του Πνευματικόυ.

Όταν η Εξομολόγησις σου γίνη κατά τον τρόπο που εκθέσαμε έως τώρα, τότε θα δοκιμάσης προσωπικά και ο ίδιος τα μεγάλα αποτελέσματα και την ανέκφραστη ειρήνη και χαρά, που φέρνει στην ψυχή η καλή Εξομολόγησις.

cd

Ο Αμνός ο του Θεού, ο αίρων πάντων τας αμαρτίας, άρον τον κλοιόν απ΄ εμού τον βαρύν, τον της αμαρτίας, και ως ευσπλαγχνός μοι δός δάκρυα κατανύξεως. ( Εκ του Μεγάλου Κανόνος)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ

ΑΦΟΥ λοιπόν εξομολογηθής, χρειάζεται να προσέξης καλύτερα την ζωή σου.

Τώρα που ο Κύριος σε συγχώρησε και η ψυχή σου καθαρίστηκε από τον μολυσμό της αμαρτίας, πρόσεξε να μην ξαναλυπήσης τον Θεό με τις αμαρτίες σου. Προφύλαξε τον εαυτό σου από κάθε τι που μπορεί να ξαναλερώση την ψυχή σου. Διότι πρέπει να ξέρης ότι η μετάνοια και η χριστιανική μόρφωσις και η χριστιανική ζωή δεν είναι υπόθεσις μιάς μέρας, αλλά έργο που πρέπει να σε απασχολή σε όλη σου την ζωή.

Μεν επαναπαυθής, λοιπόν, στον ότι μετενόησες και εξομολογήθηκες, αλλά φρόντισε να εξακολουθήσης τον καλό δρόμο, που σου έδειξε ο Θεός και που θα σε οδηγήση στην αληθινή ευτυχία.

cd

«Μακάριοι ών αφέθησαν αι ανομίαι και ών επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι»(Ψαλμ. ΛΑ΄ 1)

ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΕ σταθερή και οριστική απόφασι να αγωνίζεσαι εναντίον κάθε αμαρτίας και να είσαι έτοιμος για κάθε θυσία, προκειμένου να τηρήσης το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο ευγενέστερος αγών. Ο αγών που λυτρώνει τον άνθρωπο από την αγωνία και του δημιουργεί την βαθύτερη χαρά. Αγωνίζου, ενθυμούμενος ότι κάθε φορά που αγωνίσθηκες για να νικήσης τον πειρασμό, ύστερα από λίγο κόπο εδοκίμασες την μεγαλύτερη ικανοποίησι, ενώ εάν υπεχώρησες στις απαιτήσεις της αμαρτίας, ύστερα από λίγη ευχαρίστησι εδοκίμασες την μεγαλύτερη απογοήτευσι και αηδία. Αγωνίζου… Κι αν στον αγώνα αυτόν τραυματισθής, μην αποθαρρύνεσαι. Σπεύσε για άλλη μια φορά, σπεύσε δε πάντοτε στο ιατρείο του Χριστού, την Εξομολόγησι. Θα βρίσκης πάντοτε εκεί την θεραπεία, την συγγνώμη, την δύναμι να συνεχίσης τον αγώνα σου.

cd

«Τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμο όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;».(Μάρκου Η΄ 36)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΕ να μελετάς και να μαθαίνης καλύτερα τον Νόμο του Θεού. Μη παραλείπεις με την προσευχή να ζητής παρά του Θεού δύναμι και ενίσχυσι, ώστε να αγωνίζεσαι κατά της αμαρτίας. Ιδιαιτέρως δε μη παραλείπεις τον τακτικό εκκλησιασμό και την ουράνια τροφή της ψυχής μας, το Σώμα και Αίμα του Κυρίου, από την οποίαν όποιος τρέφεται παίρνει όλα εκείνα που του χρειάζονται για να συντηρηθή και αναπτυχθή η ψυχή του.

cd

«Χαρά γίνεται εν ουρανώ επί ενί αμαρτωλώ ματανοούντι».(Λουκ. ΙΕ΄ 10)

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

ΕΞΕΥΓΕΝΙΖΕΙ την ζωή του ανθρώπου, ειρηνεύει την ψυχή του. Του δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για τον αγώνα της ζωής. Η Εξομολόγησις είναι πραγματική ευλογία της ζωής μας, διότι είναι εκείνη που συμφιλιώνει τους ανθρώπους, τους χαρίζει την άφεσι των αμαρτιών τους και επί πλέον τους προετοιμάζει για να υποδεχθούν εντός τους την μεγάλη δωρεά του Σώματος και Αίματος του Χριστού.

Αγάπησε την με όλη σου την καρδιά, πήγαινε όσο μπορείς πιο συχνά σε αυτήν και έτσι θα δοκιμάσης και θα ιδής καινούργιες ημέρες στην ζωή σου, ημέρες αληθινής χαράς και ειρήνης.