Ἡ ἱστοσελίδα ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ δημιουργήθηκε ἀπό πνευματικά τέκνα τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων πού ἀγωνίζονται κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἔχουν καθηκόντως διακόψει τήν μνημόνευση τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου πατριάρχου Κων/πόλεως Βαρθολομαίου καί αὐτῶν πού ἔχουν ὐπογράψει τά αἱρετικά κείμενα τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης πού συγκλήθηκε τό Ἰούνιο τοῦ 2016. Δημιουργήθηκε γιά νά προβληθεῖ ὁ ἁγῶνας κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί νά ἐνημωρωθεῖ ὁ πιστός ὀρθόδοξος λαός περί τῆς μεγάλης προδοσίας πού συντελεῖται ἐδῶ καί δεκαετίες, καθώς καί πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε τήν αἵρεση.

Ἀνέκαθεν ὁ μοναχισμός καί ἰδιαιτέρως ὁ ἁγιορείτικος ἦταν ὁ θεματοφύλακας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καί ἀντιμετώπιζε τίς κάθε λογῆς αἰρέσεις πού ἐμφανιζόταν καί προστάτευε τήν λογική ποίμνη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς ψευδοδιδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν. Δυστυχῶς ὅμως σήμερα τό θεσμικό Ἅγιον Ὄρος ὄχι μόνον προστατεύει καί μνημονεύει τόν ἁρχιεραιρεσιάρχη πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἀλλὰ καί δέχθηκε ἐπισήμως τόν οἰκουμενισμό, ὑπογράφοντας τήν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς ὀρθόδοξη.

Σέ αὐτήν λοιπόν τήν προδοσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πίστεώς μας, κάποιοι λίγοι ἁγιορεῖτες πατέρες, ἀντιστάθηκαν, μίλησαν καί ἐκδιώχθηκαν γιά αὐτήν τους τήν ὁμολογία, ἀπό τούς ἴδιους ἀδελφούς τους ἁγιορεῖτες, διότι τόλμησαν καί κράτησαν τά πατρῶα δόγματα τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν συνόδων καί ἁγίων πατέρων ἀκέραια καί ἀμόλυντα ὅπως τά παρέλαβαν.

Ὁ ἀγῶνας τους ἀρχίζει δεκαετίες πρίν, ἀλλά τό 2014 μέ τήν ἔκδοση τοῦ ὁμολογιακοῦ ἐντύπου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ἀφυπνίζει τό ὀρθόδοξο πλήρωμα, καί ἑτοιμάζει τούς πιστούς γιά περαιτέρω ἀγῶνα, καί γιά τήν εὐλογημένη διακοπή κοινωνίας μέ τήν αἵρεση καί τούς οἰκουμενιστές πού προετοίμαζαν καί τελικώς θά δεχόταν τήν αἱρετική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης.
Ὁ ἀγῶνας τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων ἐξαπλώθηκε σέ ὅλες τίς ὀρθόδοξες χῶρες ὅπως Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρωσσία, καί ὁ λόγος τῶν πατέρων κατά τό γραφικό ἐξῆλθεν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, κάτι πού ἔπρεπε ἐδῶ καί καιρό νά εἶχαν κάνει πρωτίστως οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ ἰστοσελίδα αὐτή ἔχει ὡς σκοπό νά καταδείξει καί νά προωθήσει τόν ἁγνό καί ὁμολογιακό ἀγῶνα αὐτῶν τῶν πατέρων πού ἀφυπνίζουν τίς ψυχές τών ὀρθοδόξων, καί νά διαδώσει τό κήρυγμά τους, τό ὁποῖο δέν εἶναι δικό τους, ἀλλά ἀποτελεῖ τήν συνέχεια τῶν ἁγίων πατέρων καί τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων. Μέ αὐτόν τόν τρόπο καί ὁδηγό τούς ἁγιορεῖτες πάτερες, τούς «ἑπομένους τῶν ἁγίων πατέρων μας» νά κρατήσουμε τά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας δόγματα, καί νά δώσουμε τήν καλήν ἀπολογία ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γένοιτο.